Prepravné podmienky

Prepravné podmienky

§ 1 Všeobecné ustanovenia

  Tieto prepravné podmienky stanovujú práva a povinností prepravcu - spoločnosti Oletrans s.r.o., ktorá  je zapisana v zivnostentskom registri Okresneho uradu Bardejov, cislo zivnostenskeho registra 760-18785 a odosielateľa, ktorým je fyzická osoba, či právnická osoba, ktorá je objednávateľom služby prepravenia zásielky.

  Prepravca je povinný zverejniť tieto prepravné podmienky na svojej webovej stránke a je povinný upovedomiť odosielateľa o prepravných podmienkach. Odosielateľ zadaním objednávky prepravcovi vyjadruje, že je oboznámený s prepravnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.

  Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto prepravných podmienkach sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  Spoločnosť Oletrans prepravuje balíky, paletový tovar, športové náčinie a iné zásielky, ktorých prevoz je vzhľadom na kapacitné možnosti prepravcu možný. Neprepravujeme veci, ktorých preprava je zákonom zakázaná alebo na prevoz ktorých je potrebné osobitné povolenie. Rovnako neprepravujeme veci, ktorých preprava je vylúčená v týchto prepravných podmienkach.

  Preprava je vykonávaná na trase Slovensko - Veľká Británia a späť, pričom zásielku je možné po dohode  prepravcu a odosielateľa prepraviť aj do štátov EÚ ležiacich v rámci uvedenej trasy. Prepravca má výhradné právo určiť si trasu prepravy.

  Naša spoločnosť si vyhradzuje právo  vykonávať prepravu zásielok prostredníctvom iných prepravcov či subdodávateľov, a to najmä z dôvodu urýchlenia prepravy zásielok.

  Dokladom  o prevzatí zásielky je prepravný list. Jeden rovnopis prepravného listu má dopravca, jeden rovnopis (alebo kópiu) odosielateľ. Prepravný list zahŕňa meno, priezvisko, adresu a telefónne čísla odosielateľa a príjemcu, dátum a miesto odovzdania a prijatia zásielky, rozmery zásielky, hmotnosť a počet kusov zásielky, špecifikáciu druhu zásielky (napr. sklenené vázy, elektronika a pod.), podpis odosielateľa, pracovníka prepravcu a po prijatí zásielka aj podpis príjemcu.

 

§ 2 Prijatie objednávky

  Objednávku na prepravu prijímame e-mailom alebo vyplnením objednávkového formulára na našej webovej stránke.


  Objednávka je prijatá v okamihu nášho potvrdenia prijatia tejto objednávky, pričom toto potvrdenie vykonávame  e-mailom alebo potvrdením prijatia webovým formulárom.


  Objednávka musí obsahovať meno, adresu a kontakt na odosielateľa a príjemcu, počet kusov, približné rozmery a hmotnosť zásielky a špecifikáciu obsahu zásielky (napr. sklenené vázy, bicykel, a pod.)

§ 3 Preprava zásielok a vymedzenie vlastnosti zásielok

 Zásielky preberáme v termínoch určených na našej webovej stránke, prípadne podľa dohody s odosielateľom. Zásielky preberáme na miestne dohodnutom pri objednávke, spravidla pri tzv. prvých dverách t.j. pri vchode do bytového domu, nie pri vchode do bytu.

 Preprava zásielky našou spoločnosťou trvá od 2 až do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky. V prípade neočakávaných udalostí (meškanie trajektu , živelné pohromy, zlé počasie a iné), sa môže prepravný termín predlžiť. V takomto prípade bude odosielateľ alebo príjemca informovaný o meškaní zásielky.

Odosielateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak už došlo k prevzatiu zasielky dopravcom.

 V prípade ak prepravca zistí, že obsah zásielky uvedený na prepravnom liste nezodpovedá skutočnosti má právo odstúpiť od zmluvy.   Prepravca neprepravuje:

  1. zásielky, ktorých prevoz je vzhľadom na kapacitné možnosti prepravcu nemožný a ktoré môžu podľa zváženia prepravcu ohroziť život alebo zdravie pracovníka prepravcu alebo iných osôb, či môžu poškodiť vozidlo prepravcu alebo iný prepravovaný tovar,
  2. strelné zbrane, zvieratá, prípadne iný tovar na prevoz ktorého je potrebné osobitné povolenie, ak dopravca týmto povolením nedisponuje,
  3. zásielky neobvykle vysokej hodnoty (šperky, umelecké diela a pod.)
  4. cigarety, tabak, alkohol, omámne a psychotropne látky, rastliny a semienka rastlín a iné zásielky, ktorých držanie je zákonom zakázané (napr. drogy)

 


  Odosielateľ je povinný zabaliť zásielku tak, aby obal zabezpečoval ochranu tovaru v zásielke a umožňoval bezpečnú manipuláciu so zásielkou bez úrazu a iných následkov.

  Odosielateľ je zodpovedný za presnosť a úplnosť údajov uvedených v prepravnom liste. Odosielateľ taktiež zodpovedá za to, že balíky sú vhodne zabalené a označené, a taktiež sú sprevádzané takou dokumentáciou, ktorá môže byť potrebná na to, aby boli vhodné na prepravu a aby boli splnené požiadavky platných zákonov.

  Prepravca je oprávnený odmietnuť prijatie zásielky od odosielateľa, ak má podozrenie že prevoz zásielky je týmito prepravnými podmienkami vylúčený, alebo ak z charakteru zásielky vyplýva zvýšené riziko poškodenia tejto zásielky, iných zásielok, či vznik inej škody.

  Prepravca má právo v prípade podozrenia, že preprava zásielky je prepravnými podmienkami vylúčená, alebo za účelom zaistenia bezpečnosti a eliminovania škody zásielku otvoriť a skontrolovať, pričom je povinný počínať si so všetkou starostlivosťou.

  V prípade, ak odosielateľ uviedol prepravcu do omylu pri špecifikovaní zásielky, má prepravca právo odstúpiť od zmluvy. V prípade uvedenia prepravcu do omylu odosielateľom zodpovedá za vzniknuté škody odosielateľ, to platí aj pri nevhodnom zabalení tovaru.

  Ak dôjde v dôsledku uvedenia prepravcu do omylu k preprave zásielok, ktorých preprava je prepravnými podmienkami vylúčená, má prepravca právo zásielku zničiť či s ňou nakladať iným vhodným zákonným spôsobom.

Prepravca si vyhradzuje pravo zasielku kedykoľvek otvoriť a skontrolovať!!!

 

§ 4 Doručenie zásielky

  Zásielka je doručená okamihom prevzatia t.j. podpisom o jej prijatí príjemcom, alebo osobou, ktorá je uvedená na prepravnom liste. Príjemca zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá bez poškodenia a obsah celej zásielky súhlasí s množstvom a obsahom v prepravnom liste.

  Zásielka bude doručená príjemcovi, alebo osobe, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti na dohodnutom mieste, pričom pracovník prepravcu vo vhodnom čase upovedomí prijímateľa o termíne doručenia zásielky.

  Ak prepravca nedokáže doručiť zásielku prijímateľovi v určenom termíne, a preukázateľne si nedokáže zadovážiť pokyny príjemcu či odosielateľa k tejto zásielke, má prepravca právo na náhradu vynaložených nákladov súvisiacich s touto zásielkou od odosielateľa. Ak nie je možné zásielku spätne doručiť odosielateľovi, prepravca môže zásielku zničiť v lehote 2 mesiacov od prevzatia zásielky, pričom právo na náhradu jeho nákladom tým nie je dotknuté.

 

§ 5 Prepravné

  Cenník prepravného zverejnený na webovej stránke prepravcu www.oletrans.sk a je neoddeliteľnou súčasťou týchto prepravných podmienok.

  Prepravné sa uhrádza v čase preberania zásielky prepravcom od odosielateľa, a to dohodnutou formou, vo výške stanovenej v aktuálnom cenníku, ak nie je preukázateľne dohodnuté inak.

§ 6 Reklamácia

  Odosielateľ je oprávnený reklamovať škodu vzniknutú poškodením, krádežou, alebo stratou zásielky v súlade so zákonom, pričom prepravca je povinný túto škodu nahradiť. Odosielateľ je povinný byť súčinný pri likvidácii poistnej udalosti poisťovňou. Odosielateľ je povinný preukázať vznik a výšku škody, pričom v prepravca zodpovedá mimo poistného plnenia za škodu do výšky 100 eur.

  Prepravca nie je zodpovedný za škody spôsobené nedostatočným alebo nesprávnym balením zásielok. Za zásielky, ktorých poškodenie vzniklo nedostatočným alebo nesprávnym balením alebo prepravca nebol upozornený na to, že obsahujú krehký alebo nákladný tovar nebude možné uplatniť finančnú náhradu.